Sibelcogroeve Heerlen

In de ondiepe ondergrond van Zuid-Oost-Limburg bevindt zich op Europese schaal zeer zuiver zilverzand. Een groot deel van het zilverzand in Zuid-Limburg ligt onder bebouwd gebied en onder het natuurgebied de Brunssummerheide. In de omgeving liggen diverse voormalige en actieve groeves, waarin dit zilverzand wordt gewonnen. Sibelco Benelux B.V. (verder Sibelco) is eigenaar van deze groeves. De Sibelcogroeve ligt tussen Heerlen en Landgraaf. De huidige ontgrondingsvergunning geldt tot begin 2020, terwijl de groeve dan nog niet volledig is uitgebaat.

Na het beëindigen van de zandwinning ontstaan kansen voor ontwikkeling van een landschappelijk bijzonder gebied met veel reliëf en ruimte voor natuur en (water)recreatie. Deze ruimtelijke plannen passen binnen het Masterplan dat is opgesteld in 2009 en een meer gedetailleerd Plan van Transformatie uit 2015.

Hoofddoelstellingen  zijn om zo veel mogelijk zilverzand te kunnen blijven winnen, het gebied op termijn te ontwikkelen tot een openbaar toegankelijk gebied met een regionale functie voor natuur en recreatie en het creëren van meerwaarde voor de Goudgroene natuurzone buiten de groeve.

Voor bepaalde plannen en activiteiten die een effect kunnen hebben op het milieu en/of de leefomgeving is het verplicht een milieueffectrapportage (m.e.r.) uit te voeren of te beoordelen of een milieueffectrapportage aan de orde is. Het is wettelijk verplicht om een plan-m.e.r.-procedure te doorlopen voor het PIP, omdat dit plan het kader vormt voor uitbreiding van de groeve met meer dan 12,5 ha.

 

Marc van den Heuvel

Marc van den Heuvel

Director Business Development

T +31 88 348 9568 | M +31 6 52 36 19 83 | E marc.van.den.heuvel@rhdhv.com